Novinky
Názov novinky

Tu si dáš text novinky, aký potrebuješ. Obsah eshopu si spravuješ sám, nemusíš nikoho kontaktovať.  

viac

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia
1. V zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva obchodná spoločnosť AG SPORT s.r.o. so sídlom Šipošovské Kračany 312, 930 03 Kostolné Kračany nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa kupujúci informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
2. Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci" rozumie sa tým spoločnosť AG SPORT s.r.o. a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci" rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakúpil tovar v e-shope predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.kavads.sk.
3. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Na uplatnenie reklamácie vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

II. Zodpovednosť za vady
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.
2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku (s výnimkou výrobných vád materiálu), nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba alebo nálepka.
3. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

III. Uplatnenie reklamácie
1. Kupujúci čo najskôr po zistení vady predmetu reklamácie doručí osobne alebo doporučene tento predmet na adresu sídla predávajúceho (uvedený v bode I./1. Reklamačného poriadku). Predmet reklamácie bude doručený čistý, mechanicky nepoškodený, zabalený vo vhodnom a bezpečnom obale s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci je povinný spolu s predmetom reklamácie predložiť vyplnený reklamačný formulár, v ktorom presne popíše predmet a dôvod reklamácie, resp. spôsob, akým sa vada prejavuje.
2. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia predmetu reklamácie kupujúcim, resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
3. Ak sa po prijatí reklamácie predávajúci zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tieto práva prislúchajú kupujúcemu aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať, resp. aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre väčší počet rôznych vád vec riadne užívať. Väčším počtom vád sa rozumie vyskytnutie sa troch rôznych vád.
4. Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.
5. Dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje na svoje náklady predávajúci.
6. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Copyright 2021 - 2024 © kavads.sk